top of page

Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 09/07/20.

 

1.0 Cyflwyniad

Mae ein polisi preifatrwydd yn eich hysbysu am sut rydyn ni'n defnyddio ac yn amddiffyn unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei roi i Gwennol pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon.

Mae Gwennol wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Pe byddem yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth benodol lle y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, gallwch fod yn sicr y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn yn unig.

1.1 Newidiadau Polisi

Gall Gwennol newid y polisi hwn yn achlysurol trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Mae'r polisi hwn yn weithredol o 09/07/20.

 

2.0 Gwybodaeth

 

2.1 Y wybodaeth a gasglwn gennych

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

Eich enw llawn.

Eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Gwybodaeth ddaearyddol fel eich cod post.

Gwybodaeth berthnasol arall.

 

2.2 Beth a wnawn â'r wybodaeth hon

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi, ac yn benodol am y rhesymau a ganlyn:

Ar gyfer cadw cofnodion yn fewnol.

I wella ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.

Anfon e-byst hyrwyddol o bryd i'w gilydd am gynhyrchion, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddarparu.

 

3.0 Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, mae ein gwefan yn defnyddio Protocol Trosglwyddo Testun Hyper Diogel (HTTPS). Wrth ddefnyddio gwefannau HTTPS, mae data'n cael ei amgryptio a'i ddilysu ac felly'n ddiogel.

 

3.1 Sut rydyn ni'n defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Ar ôl i chi gytuno, ychwanegir y ffeil ac mae'r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu'n rhoi gwybod i chi pan eich bod yn ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i'ch anghenion, eich hoff bethau a'ch cas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

 

Rydym yn defnyddio cwcis log traffig i nodi pa dudalennau sy'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalen we a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth hon. Yna caiff y data ei dynnu o'r system.

 

At ei gilydd, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi a pha rai sydd ddim. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad inni i'ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi'n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Fodd bynnag, wrth wrthod gall eich atal rhag cael mynediad llawn i'r wefan.

 

3.2 Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio'r dolenni hyn i adael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am amddiffyn a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â gwefannau o'r fath. Nid yw gwefannau o'r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

 

3.3 Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel a ganlyn:

Os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom.

 

3.4 Cwmnïau trydydd parti

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon yr ydym ni'n meddwl a allai fod o ddiddordeb i chi, os ydych chi'n caniatáu inni wneud hynny.

 

3.5 Gwybodaeth Anghywir

Os credwch fod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch yn anghywir neu'n anghyflawn, anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei fod yn anghywir ar unwaith.

bottom of page